Potřebujete Poradit?+420 737 350 742

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme spolupracující samostatní advokáti, a to:

Mgr. David Oplatek
č.ev. ČAK: 16140
IČ: 67770096
se sídlem: Buzulucká 678/6, Praha 6, 160 00

Mgr. Luboš Kučírek
č.ev. ČAK: 14979
IČ: 01658085
se sídlem: Buzulucká 678/6, Praha 6, 160 00

Mgr. Veronika Ježková
č.ev. ČAK: 11547
IČ: 71463691
se sídlem: Buzulucká 678/6, Praha 6, 160 00

Mgr. Martina Houžvová

č.ev. ČAK: 15523
IČ: 02700590
se sídlem: Buzulucká 678/6, Praha 6, 160 00

Právní služby můžeme poskytovat pouze za předpokladu, že s námi budete sdílet nezbytné osobní údaje. Chráníme je v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které najdete níže a v nichž najdete všechny relevantní informace, které se zpracování osobních údajů týkají.

Základní pojmy

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí které lze subjekt přímo nebo nepřímo identifikovat. Přímo lze subjekt identifikovat podle jména, příjmení, rodného čísla a dalších obdobných údajů. Nepřímo prostřednictvím jakýchkoliv informací, které ve spojení s jinými informacemi umožňují zjistit, o koho se jedná.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem 110/2019 SB., Zákonem o zpracování osobních údajů (dále i jen „GDPR"). V těchto předpisech jsou upraveny naše povinnosti a Vaše práva. V případech, kdy je to nutné pro poskytnutí služby, můžeme využívat zpracovatele osobních údajů - externí společnosti či jiné subjekty, aby s Vašimi osobními údaji nakládali.

Zpracovávané osobní údaje

Poskytujeme Vám právní poradenství, právní služby a služby s tím spojené. . Abychom tyto služby mohli poskytovat, potřebujeme znát Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění Vaší zakázky. Nejčastěji půjde o Vaše jméno a Vaše kontaktní údaje. V závislosti na povaze objednané služby pak můžeme potřebovat údaje Vašich zaměstnanců, obchodních partnerů nebo osob, proti kterým uplatňujete nároky či které uplatňují nároky proti Vám. Některé údaje můžeme v průběhu poskytování získat (např. ze spisu, pokud probíhá trestní nebo civilní řízení).

Jednou z naších specializací je odškodňování, kdy v tomto případě často potřebujeme údaje o Vašem zdravotním stavu a často i o Vašem psychickém stavu. Jedná se o citlivé osobní údaje, které tvoří zvláštní kategorii osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí právního poradenství a právních služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze nezbytné údaje, které jsou potřebné pro účely objednané služby.

Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je skutečnost, že jsou nezbytné pro to, abychom Vám poskytli služby. Dále je důvodem ke zpracování osobních údajů naše povinnost plnit některé zákonné povinnosti. Tyto povinnosti nám stanovuje např. zákon o advokacii, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti, zákon o archivnictví a spisové službě, a dále zákon o dani z přidané hodnoty, kdy někteří ze spolupracujících advokátů OKJH jsou plátci DPH.

Dále jsme oprávněni použít Vaše osobní údaje v případě, že je to nezbytné pro obhajobu či vymáhání našich právních nároků.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, bez poskytnutí konkrétních osobních údajů Vám nemůžeme právní poradenství a právní služby poskytnout.

Předávání osobních údajů

Při poskytování právních služeb předáváme osobní údaje následujícím subjektům:

  • Spolupracující advokátka Mgr. Petra Bělicová, č.ev. ČAK: 15038, IČ: 01821628 se sídlem Buzulucká 678/6, Praha 6, PSČ: 160 00.
  • systém Evolio, jehož poskytovatelem je společnost AVE Soft;
  • společnost Microsoft,
  • společnost ACTIVE 24, s.r.o., která nám poskytuje webhosting,
  • v případě, že nás kontaktujete přes náš web, pak také naši externí IT odborníci, kteří se starají o funkčnost našich webových stránek;
  • v případě potřeby a Vašeho souhlasu také další advokáti a advokátní kanceláře, s nimiž spolupracujeme.
  • v případě potřeby a Vašeho souhlasu také neziskové organizace, pokud Vám budou poskytovat služby.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování právních služeb. Doba zpracování osobních údajů se řídí zákony, například zákonem o advokacii, zákonem o účetnictví, zákonem o archivnictví a spisové službě a zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Doba zpracování osobních údajů se rovněž váže na případné vymáhání našich práv a zájmů a řešení sporů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud budete mít zájem o informace o našich aktivitách, jako jsou např. školení, budeme potřebovat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je udělován na dobu tří let a můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud budete chtít svůj souhlas odvolat, zašlete nám zprávo na info@okjh.cz

Kontaktování skrze info@okjh.cz

V případě zájmu o naše služby nás můžete kontaktovat mimo jiné na našem webu info@okjh.cz. V takovém případě uchováme následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a údaje, které nám zašlete ve Vašem mailu.

Vaše práva

Právo na informace 

Máte právo požádat o informaci, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou námi zpracovávány a případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, kdo se k nim může dostat, jaká je doba jejich zpracování. Máte právo vědět, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování. Máte právo na to, abychom Vám zaslali kopii Vašich osobních údajů. Dle rozsahu Vašich osobních údajů si za zaslání jejich kopie můžeme účtovat přiměřenou úhradu související administrativy.

Právo na opravu 

Pokud zjistíte, že zpracováváme Vaše údaje v nepřesné nebo neúplné podobě, můžete nás kdykoliv požádat o opravu či doplnění.

Právo být zapomenut

Vaše osobní údaje jsme povinni dále nezpracovávat v následujících případech: již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, údaje byly poskytnuty na základě souhlasu, odvoláte tento svůj souhlas a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, ( byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní odstranění Vašich osobních údajů vyplývá ze zákona.

Právo na omezení zpracování

Pokud vzniknou sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, budeme mít Vaše osobní údaje pouze uloženy. Použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo uplatnění právních nároků.

Právo na námitku

Pokud zpracováváme Vaše údaje z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Vyhodnotíme, zda je tato námitka důvodná a budeme Vás informovat, zda budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat. Zpracování Vašich osobních údajů bude do doby vyhodnocení Vaší námitky omezeno.

Právo na přenositelnost 

Máte právo, aby Vaše osobní údaje byly předány jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Vaše shora popsaná práva můžete uplatnit zasláním mailu na info@okjh.cz. Vaše dotazy se budeme snažit vyřídit co nejdříve, ne jejich vyřízení máme lhůtu 1 měsíc.

Dohled

Orgánem, který dohlíží na zpracování osobních údajů, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Tomuto úřadu lze podat stížnost. Další informace naleznete na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).